Select your country
Ceny S DPH Bez DPH

1. Kontaktné údaje

Internetový obchod: Ventilatory.net

Prevádzkovateľ: Mednet online, s. r. o.
Bydliska: Sobědružská 9, 41712 Proboštov

IČ: 06691340 
DIČ: CZ06691340

Telefón: +420 417 565 655 
Email: obchod@ventilatory.net

Kontaktná adresa: Sobědružská 17/9, 417 12 Proboštov 

Prevádzková doba: Po - Pá  8:00 - 16:00 hod.

2. Informácie

Informácie o tovare a cene uvedené predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavné chyby. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru.

Prijímané spôsoby platby:

- platba na dobierku pri prevzatí zásielky, 
- platba v hotovosti pri vyzdvihnutí tovaru na prevádzke, 
- platba vopred bankovým prevodom, 
- čiastková platba zálohou a konečnou faktúrou a vopred dohodnutým spôsobom platby, 
- platba po dodaní s úhradou s dohodnutou splatnosťou (iba u zmluvných partnerov).

Predávajúci požaduje poplatky v závislosti na spôsobe platby. Pri platbe na dobierku je účtovaný poplatok podľa dodacej adresy a vybraného spôsobu dopravy.

Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou nie je prijatím ponuky.

Potvrdenie obsahu zmluvy uzavretej v inej než písomnej forme, ktoré vykazuje odchýlky od skutočne dojednaného obsahu zmluvy, nemá právne účinky.

Prevzatie nevyžiadaného plnenie zo strany kupujúceho neznamená prijatie ponuky.

Fotografie uvedené na stránkach obchodu zodpovedajú predávanému tovaru.

Predávajúci sprístupňuje návody na použitie v elektronickej podobe pred uzavretím zmluvy (prípadne je na vyžiadanie kupujúcemu zašle e-mailom) najmä u veľkých spotrebičov, spotrebnej elektroniky a ďalšieho tovaru v cene nad 100,- € kde je to účelné a vhodné pre rozhodnutie kupujúceho o kúpu.

3. Doručovanie tovaru

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletný, najneskôr do 5 dní od potvrdenia objednávky, pokiaľ u jednotlivého tovaru nie inú lehotu na dodanie. Ak je pri tovare uvedené "skladom", predávajúci tovar odošle najneskôr do dvoch pracovných dní. Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí spolu s dopravcom riadne prekontroloval.

Doklady k tovaru, najmä daňový doklad, potvrdenie a certifikáty, odošle predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom. Pokiaľ nie je daňový doklad súčasťou dodávky bude odoslaný elektronicky emailom na emailovú adresu zadanú v objednávke. 

Ak požiada o to kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti z chybného plnenia a akým spôsobom môže kupujúci práva z nich uplatniť.

Cena a spôsob doručenia–https://sk.ventilatory.net/doprava-tovaru

Nedodrží predávajúci lehotu na dodanie alebo odoslanie tovaru, doručí kupujúcemu tovar zadarmo. Ostatné nároky kupujúceho tým nie sú dotknuté.

4. Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či platby. Uvedená lehota je určená na to, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu zoznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.

Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pred dodaním tovaru mimo výnimiek uvedených v tomto bloku.

Odstúpenie od zmluvy kupujúci predávajúci zašle alebo odovzdá v 14 dňovej lehote. Kupujúci nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu či číslo zmluvy/predajného dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru.

Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť sumu plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal. Ak ponúka predajca v rámci určitého spôsobu dodania tovaru niekoľko možností, je povinný kupujúcemu nahradiť najlacnejší z nich. Najneskôr v rovnakej lehote je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať alebo odovzdať zakúpený tovar. Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletné, najlepšie v pôvodnom obale vrátane výplne, čisté, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Vráti ak kupujúci tovar osobne v prevádzke predávajúceho, vráti predávajúci vyššie uvedené platby do 7 dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcemu na bankový účet uvedený vo formulári na odstúpenie od zmluvy.

Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženie hodnoty tovaru a započítať ho na vrátenú čiastku.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv o poskytovaní služieb za podmienky, že na splnenie došlo s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy; ďalej u zmlúv na dodávku služieb alebo tovarov, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho; u zmlúv na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu au zmlúv na tovar, ktorý nenávratne zmiešaná s iným tovarom, alebo vyňaté z uzatvoreného obalu a z hygienických dôvodov je nemožno vrátiť.
 
Vzor na odstúpenie od zmluvy - https://sk.ventilatory.net/oznamenie-o-odstupeni-od-kupnej-zmluvy.pdf

Zrušenie zmluvy kupujúcim - podnikateľom

V prípade, že kupujúci je podnikateľom, predávajúci uvádza, že kupujúcemu môže byť ponúknutá dohoda o ukončení kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruke a aktuálnej cene vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

5. Práva a povinnostiz chybného plnenia

Akosťpri prevzatí

Ak má prevzatý tovar nedostatky (napr. nemá dohodnuté alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa k obvyklému alebo dohodnutému účelu, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo akosť nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo i predzmluvných parametrom), jedná sa o vady tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.

Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru podľa svojej požiadavky nárok na bezplatné odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z ceny; ak to nie povahe vady neúmerné (najmä ak nemožno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), je možné uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez vád alebo nové komponenty bez vád, ak sa týka vada iba tejto súčasti.

Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

Počas šiestich mesiacov od prevzatia tovaru sa predpokladá, že vada tovaru existovala už pri prevzatí tovaru.

Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, ak preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.

U použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebenia. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Namiesto práva na výmenu má kupujúci v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu.

Zákonné práva z vád

Predávajúci zodpovedá za vady vzniknuté po prevzatí tovaru v 24 mesačnej záručnej dobe alebo v dobe použiteľnosti uvedenej v reklame, na obale tovaru alebo v pripojenom návode.

V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať u vady, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú):
 
•          odstránenie chyby dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci; 
•          bezplatné odstránenie vady opravou;  
•          primeranú zľavu z kúpnej ceny ; nebo 
•          vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.

Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.
 
U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 
Ak sa vyskytol prípad odstrániteľná vada po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú chybu alebo štvrtá pre odlišné chyby) alebo má tovar väčší počet chýb (najmenej tri chyby súčasne), môže kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy. 
 
Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania alebo nedodržania návodu na použitie. 
 
U vybraného tovaru sa predávajúci zaväzuje poskytnúť kupujúcemu bezplatne rozšírenú zmluvnú záruku danú konkrétnym výrobcom. Vždy uvedené na daňovom doklade u vybraného tovaru.

6. Vybavenie reklamácie

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo osoby určené k oprave bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak tak urobí písomne alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis chyby a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.

 
Formulár k stiahnutiu zde - https://sk.ventilatory.net/reklamacny-formular.pdf

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, žiadal kupujúci opravu chyby, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.

Nezvolí kupujúci svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie beží od odovzdania/doručenia tovaru predávajúcemu alebo do miesta určeného na opravu. Tovar by mal byť pri preprave zabalené vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, malo by byť čisté a kompletné.

Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

Odmietne predávajúci odstrániť vadu veci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho ako by išlo o kúpe nového tovaru alebo jeho časti.

Nie je umožnené sledovať stav vybavenia reklamácie on-line, zaväzuje sa predávajúci o vybavení reklamácie kupujúceho informovať podľa jeho požiadavky e-mailovou správou alebo prostredníctvom SMS.

U oprávnenej reklamácie náleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov.

Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté:

• nevhodným použitím a projektom,
• nesprávnou manipuláciou (nevzťahuje sa na mechanické poškodenie),
• pri doprave (náhradu za poškodenie vzniknuté pri doprave je nutné uplatňovať u prepravcu),
• chybnou montážou, nesprávnym elektrickým zapojením alebo istením,
• nesprávnou obsluhou,
• neodborným zásahom do prístroja, demontážou prístroje,
• použitím v nevhodných podmienkach alebo nevhodným spôsobom,
• opotrebovaním spôsobeným bežným používaním,
• zásahom tretej osoby,
• vplyvom živelnej pohromy.

Pri uplatnení záruky je nutné predložiť reklamačný protokol, ktorý obsahuje:

• údaje o kupujúcom,
• dátum a číslo predajného dokladu,
• presnú špecifikáciu závady,
• schému zapojenia a údaje o istení,
• pri spustení zariadenia namerané hodnoty:

o napätí,
o prúde,
o diferencie statického tlaku,
o prietoku vzduchu, teploty vzduchu.

Záručná oprava sa vykonáva zásadne na základe rozhodnutia firmy Mednet online, s. r. o. v servise firmy, servisným technikom na mieste inštalácie (po dohode a spísaní reklamačného formulára) alebo servisným technikom výrobcu dodaného tovaru. Spôsob odstránenia závady je výhradne na rozhodnutí servise firmy Mednet online, s. r. o.. Reklamujúci strana dostane písomné vyjadrenie o výsledku reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie hradí všetky náklady na jej prevedenie reklamujúca strana. Zariadenie musí byť namontované odbornou vzduchotechnickú firmou a elektrické zapojenie prevedené odbornou elektrotechnickou firmou. Na zariadení musí byť prevedená východisková elektro podľa STN 33 1500. Zariadenie musí byť odborne zregulované. Pri spustení zariadenia je nutné zmerať vyššie uvedené hodnoty a o meraní vyhotoviť záznam, potvrdený firmou uvádzajúcou zariadenie do prevádzky, ktorý je nutné spolu so záznamom východiskovej prehliadke s údajmi o istenie motorov predložiť pri prípadnej reklamácii. Po dobu prevádzky je nutné robiť pravidelné prehliadky elektrického zariadenia v lehotách podľa STN 33 1500 a kontroly, údržbu a čistenie vzduchotechnického zariadenia, vrátane kontroly zaregulovanie potrubnej siete (pracovný bod sústavy musí ležať v povolenej oblasti pracovnej charakteristiky ventilátora a prúd ventilátora nesmie prekročiť menovitú hodnotu).

7. Ochrana osobných údajov

Kupujúci súhlasí s tým, aby poskytnuté osobné údaje boli predávajúcim spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (č. 101/2000 Z. z.) Za účelom plnenia predmetu zmluvy. Kupujúci má právo byť informovaný, aké údaje o ňom predávajúci eviduje, a je oprávnený tieto údaje meniť, prípadne písomne vysloviť nesúhlas s ich spracovávaním. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.

Kupujúci súhlasí s tým, aby boli poskytnuté osobné údaje spracované a uchovávané v súlade s právom na ochranu osobných údajov (č. 101/2000 Zb.) Pre plnenie predmetu zmluvy. Kupujúci má právo byť informovaný, aké údaje o ňom predávajúci zaznamenáva, a je oprávnený tieto údaje meniť, prípadne písomne ​​vysloviť nesúhlas s ich spracovaním. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.
Predávajúci sa zaväzuje osobné údaje kupujúceho poskytovať iným subjektom, než je zmluvný dopravca, za účelom dodania tovaru.
Predávajúci umožňuje nákup bez registrácie, pričom údaje neregistrovaných kupujúcich využívajú výhradne na plnenie predmetu zmluvy, nie na obchodné alebo komerčné účely.
Predávajúci je oprávnený zasielať kupujúcemu vlastné obchodné oznámenia, len ak je kupujúci aktívne požiada, a to až do doby, než kupujúci oznámi predajcovia, že zásielka chce ukončiť.
Toto oznámenie môže kupujúci urobiť na elektronickú adresu získanú v súvislosti s plnením zmluvy, bez vznikli akékoľvek náklady.

8. Riešenie sporov

Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim rieši všeobecné súdy.

Kupujúci sa môže obrátiť so žiadosťou o radu ohľadom svojich spotrebiteľských práv na dTest, ops cez www.dtest.cz/poradna či na telefóne 299 149 009.

Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (www.coi.cz).

9. Ostatní

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom sa rozumie človek, ktorý na rozdiel od predávajúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa je považovaná okrem iného na účely ochrany spotrebiteľa aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnej, výrobnej alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.
 
Spätný odber elektrospotrebičov

Zákazník je oprávnený odovzdať staré elektrozariadenia pri nákupe nového podobného elektrozariadenia na prevádzke predávajúceho. Zákazník je tiež oprávnený vrátiť elektrozariadení, elektroodpad v zberniach určených na zber uvedeného odpadu v príslušnej obci. 

Predávajúci ďalej zaisťuje spätný odber elektrozariadení od domácností zadarmo priamo v domácnosti, pokiaľ si zákazník objedná tovar podobného typu a použitia. Spätný odber sa vzťahuje na elektrozariadenia v počte zodpovedajúcom objednanému tovaru.

Elektrozariadenia, elektroodpad, batérie ani akumulátory nesmú byť odstraňované spolu so zmiešaným odpadom, ale musí byť odkladané na miestach na to určených, to je v zberných dvoroch alebo miestach ich spätného odberu, napr. Na miestach uvedených vyššie. Uvedené zariadenia a odpady budú ďalej využité na výrobu nových zariadení. Nebezpečné a škodlivé látky z týchto zariadení a odpadov môžu poškodiť životné prostredie alebo ľudské zdravie.

Ostatné tu nešpecifikované záležitosti sa riadi občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.), Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.) A ďalšími právnymi predpismi, v znení neskorších právnych predpisov.

Zmluva a otázky súvisiace sa riadia českým právom.

Zmeny obchodných podmienok v inej než obojstranne odsúhlasenej písomnej forme sú vylúčené.

Tieto obchodné podmienky sú účinné od 1. januára 2016.