Select your country
Ceny S DPH Bez DPH

Reklamácie

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo osoby určené k oprave bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak tak urobí písomne alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis chyby a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.

Formulár k stiahnutiu zde - https://sk.ventilatory.net/reklamacny-formular.pdf

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, žiadal kupujúci opravu chyby, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.

Nezvolí kupujúci svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie beží od odovzdania/doručenia tovaru predávajúcemu alebo do miesta určeného na opravu. Tovar by mal byť pri preprave zabalené vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, malo by byť čisté a kompletné.

Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

Odmietne predávajúci odstrániť vadu veci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho ako by išlo o kúpe nového tovaru alebo jeho časti.

Nie je umožnené sledovať stav vybavenia reklamácie on-line, zaväzuje sa predávajúci o vybavení reklamácie kupujúceho informovať podľa jeho požiadavky e-mailovou správou alebo prostredníctvom SMS.

U oprávnenej reklamácie náleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov.

 

Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté:

• nevhodným použitím a projektom,
• nesprávnou manipuláciou (nevzťahuje sa na mechanické poškodenie),
• pri doprave (náhradu za poškodenie vzniknuté pri doprave je nutné uplatňovať u prepravcu),
• chybnou montážou, nesprávnym elektrickým zapojením alebo istením,
• nesprávnou obsluhou,
• neodborným zásahom do prístroja, demontážou prístroje,
• použitím v nevhodných podmienkach alebo nevhodným spôsobom,
• opotrebovaním spôsobeným bežným používaním,
• zásahom tretej osoby,
• vplyvom živelnej pohromy.

 

Pri uplatnení záruky je nutné predložiť reklamačný protokol, ktorý obsahuje:

• údaje o kupujúcom,
• dátum a číslo predajného dokladu,
• presnú špecifikáciu závady,
• schému zapojenia a údaje o istení,
• pri spustení zariadenia namerané hodnoty:

o napätí,
o prúde,
o diferencie statického tlaku,
o prietoku vzduchu, teploty vzduchu.

Záručná oprava sa vykonáva zásadne na základe rozhodnutia firmy VSM Teplice - Stanislav Med v servise firmy, servisným technikom na mieste inštalácie (po dohode a spísaní reklamačného formulára) alebo servisným technikom výrobcu dodaného tovaru. Spôsob odstránenia závady je výhradne na rozhodnutí servise firmy VSM Teplice - Stanislav Med. Reklamujúci strana dostane písomné vyjadrenie o výsledku reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie hradí všetky náklady na jej prevedenie reklamujúca strana. Zariadenie musí byť namontované odbornou vzduchotechnickú firmou a elektrické zapojenie prevedené odbornou elektrotechnickou firmou. Na zariadení musí byť prevedená východisková elektro podľa STN 33 1500. Zariadenie musí byť odborne zregulované. Pri spustení zariadenia je nutné zmerať vyššie uvedené hodnoty a o meraní vyhotoviť záznam, potvrdený firmou uvádzajúcou zariadenie do prevádzky, ktorý je nutné spolu so záznamom východiskovej prehliadke s údajmi o istenie motorov predložiť pri prípadnej reklamácii. Po dobu prevádzky je nutné robiť pravidelné prehliadky elektrického zariadenia v lehotách podľa STN 33 1500 a kontroly, údržbu a čistenie vzduchotechnického zariadenia, vrátane kontroly zaregulovanie potrubnej siete (pracovný bod sústavy musí ležať v povolenej oblasti pracovnej charakteristiky ventilátora a prúd ventilátora nesmie prekročiť menovitú hodnotu).

 

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či platby. Uvedená lehota je určená na to, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu zoznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.

Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pred dodaním tovaru mimo výnimiek uvedených v tomto bloku.

Odstúpenie od zmluvy kupujúci predávajúci zašle alebo odovzdá v 14 dňovej lehote. Kupujúci nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu či číslo zmluvy/predajného dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru.

Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť sumu plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal. Ak ponúka predajca v rámci určitého spôsobu dodania tovaru niekoľko možností, je povinný kupujúcemu nahradiť najlacnejší z nich. Najneskôr v rovnakej lehote je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať alebo odovzdať zakúpený tovar. Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletné, najlepšie v pôvodnom obale vrátane výplne, čisté, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Vráti ak kupujúci tovar osobne v prevádzke predávajúceho, vráti predávajúci vyššie uvedené platby do 7 dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcemu na bankový účet uvedený vo formulári na odstúpenie od zmluvy.

Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženie hodnoty tovaru a započítať ho na vrátenú čiastku.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv o poskytovaní služieb za podmienky, že na splnenie došlo s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy; ďalej u zmlúv na dodávku služieb alebo tovarov, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho; u zmlúv na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu au zmlúv na tovar, ktorý nenávratne zmiešaná s iným tovarom, alebo vyňaté z uzatvoreného obalu a z hygienických dôvodov je nemožno vrátiť.
 
Vzor na odstúpenie od zmluvy - https://sk.ventilatory.net/oznamenie-o-odstupeni-od-kupnej-zmluvy.pdf

 

Zrušenie zmluvy kupujúcim - podnikateľom

V prípade, že kupujúci je podnikateľom, predávajúci uvádza, že kupujúcemu môže byť ponúknutá dohoda o ukončení kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruke a aktuálnej cene vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.